Generalforsamling 2021

Tilbage til alle nyheder »
By maj 31, 2021 Nyheder No Comments

Så lykkedes det endelig at få afholdt GMLK’s generalforsamling den 17. juni 2021, men desværre uden valg af årets løber 2021.

Referat af den ordinære generalforsamling torsdag den 17. juni 2021, kl. 19.30 i Grenaa Idrætscenter.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkommende forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Fastlæggelse af deltagergebyr for særlig aktiviteter
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleanter
11. Valg af festudvalg
12. Evt.

Ad 1
Formand Mette Søndergaard bød velkommen og foreslog, at man valgte Else Nielsen til dirigent. Else Nielsen valgtes som dirigent og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet.

Ad 2
Mette Søndergaard aflagde mundtlig beretning for året 2020. Else Nielsen udbad sig derefter kommentar til beretningen. Der var ingen kommentar til beretningen.

Ad 3
Else Nielsen gav herefter ordet til kasserer Birgit Henneberg. Birgit Henneberg fremlagde årets regnskab og årets resultalt. Samt blev der oplyst at klubben i 2020 havde ca. 110 betalte medlemmer. Der var kommentar fra Else Nielsen om klubben havde fået penge tilbage fra Norddjurs kommune for manglende brug af Idrætscenterets badefaciliteter. Dertil blevet der svaret, at klubben har modtaget penge retur fra Norddjurs kommune.

Der var kommentar fra Jens Nielsen, hvordan det kunne være et skævt beløb på opgørelsen af Kick kontoen. Dertil blev der svaret at det var pga. udgifter til det afholdte afslutningsarrangement.

Ad 4
Ingen indkommende forslag var modtaget

Ad 5
Ligesom de foregående år blev kontingentet fastsat til brugerbetaling fra kommune Norddjurs kommune + 200 kr.

Ad 6
Der er ingen.

Ad 7
Valg til bestyrelsen:
Mette Søndergaard (genopstiller)
Peter Seier Hansen (genopstiller)
Jane Thomsen

Da der ikke var andre forslag, betragtes Mette Søndergaard, Peter Seier Hansen og Jane Thomsen som valgte.

Ad 8
Som suppleanter foreslog bestyrelsen:
1. Suppleant Else Marie Lassen
2. Suppleant Per Slot

Ad 9
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor.
Gitte Steffensen modtog genvalg som revisor.

Ad 10
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisorsuppleant
Ove Kvist modtog genvalg af revisorsuppleant

Ad 11
Følgende ønskede at fortsætte i festudvalget: Klaus Roland Rasmussen, Elin Jensen & Finn Jensen. De accepterede at de kun var 3 i festudvalget, da det ikke var muligt at finde en fjerde som ønskede at være i festudvalgt.

Ad 12
Følgende blev diskuteret og foreslået:
Der bliver diskuteret om der evt. kunne arrangeres en fælles én dags tur i Danmark. Der blev foreslået en sommerfest eller efterårsfest. Der blev appleret fra Karen Marethe Olesen til mere sociale arrangementer se evt. hvordan
klub8410 gør. Bestyrelsen orienteret om, at de havde forespurgt idrætscenteret på cykelklubbens lokale, såfremt dette skulle blive ledigt. Dette er med henblik på, at få et mere socialt sammenhold og et fast mødested/klubsted.

Gitte Steffensen fortakte, at hun tidligere selv har arrangeret løb til bl.a. Berlin, Randers mv. uden tilskud fra bestyrelsen. Hun syntes der mange løb i Danmark hvor vi kan ramme lidt breder og med flere distancer.

Bestyrelsen ønskede forslag til foredrag eller arrangementer til efteråret. Der kom bl.a. forslag om Svømmehallen.

Liselotte Sørensen
Referent

Leave a Reply