Vedtægter for Grenaa Motionsløbeklub

§1

a: Klubbens navn er : Grenaa Motionsløbeklub og den er hjemmehørende i Norddjurs Kommune.

b: Klubbens formål er at øge interessen for motionsløb samt sportslige og selskabelige arrangementer.

c: Som medlemmer kan optages personer, der har interesse for motionsløb.

§2

a: Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

b: Kontingent indbetales inden den 1. februar i regnskabsåret, der følger kalenderåret.

c: Beløb over 1.000,00 kr. indsættes på bankbog, hvor kun kasserer kan hæve.

d: Har et medlem trods påkrav ikke betalt kontingent efter 3 måneder, kan vedkommende slettes som medlem ved bestyrelsens beslutning.

§3

a: Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes i februar.

b: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det påkrævet, eller hvis 1/5 af medlemmerne skriftligt ønsker det med begrundelse.

c: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden inkl. bestyrelsens forslag til behandling.

d: Medlemmernes skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§4

a: Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis ét medlem ønsker det, skal afstemning være skriftlig. Hver fremmødte medlem har en stemme.

b: Ændring af nærværende vedtægter kan vedtages med 2/3 flertal på betingelse af, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

§5

a: Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, med formand, kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for 2 år.

b: Bestyrelsen konstituerer sig selv på et møde senest 14 dage efter generalforsamlingen.

c: Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af bestyrelsen.

d: 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal.

e: Valg af revisor og suppleanter hvert år.

§6

a: Bestyrelsen bemyndiges til at indgå sponsoraftaler.

§7

a: Dagsorden for generalforsamlingen:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent
Fastlæggelse af deltagergebyr for særlige aktiviteter
Valg af bestyrelse
Valg af 2 bestyrelses suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Valg af festudvalg – minimum 4 personer
Eventuelt

§8

a: Foreningen forpligtes ved underskrift af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf den ene skal være formanden.

b: Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

c: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med en til foreningen enhver tid hørende formue.

d: Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§9

a: Klubbens ophævelse kan kun ske på en, til dette formål indkaldt, ekstraordinær generalforsamling.

b: Der kræves at mindst halvdelen af medlemmerne deltager, og at heraf mindst 2/3 stemmer for forslaget.

c: Ellers indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.

d: Denne generalforsamling tager stilling til anvendelsen af eventuel kassebeholdning til sportslige formål.